Zakres czynności notarialnych

Na Państwa zlecenie przygotowujemy określone dokumenty i dokonujemy określonych czynności, których przykłady podane są poniżej.

Obrót nieruchomościami
 • umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie
Prawo spadkowe
 • testamenty (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu etc.)
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)
Prawo handlowe
 • umowa spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych, spółek europejskich (SE)
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
 • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
 • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów akcji w spółkach
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji
 • czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę
Prawo rodzinne
 • majątkowe umowy małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
Inne czynności
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
 • protesty czeku lub weksla
 • przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu
 • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
 • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • ugody pozasądowe
 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, odczytania sms
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego