FAQ

 1. Notariusz stwierdził, że mam nieważny dowód osobisty, pomimo że jego data ważności nie upłynęła. Jak to jest z ważnością dokumentów tożsamości?

  Data ważności dowodu nie jest jedyną przesłanką unieważnienia dowodu osobistego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy w przypadku zmiany danych, które zamieszczone są na dowodzie osobistym oraz niezłożenia przez posiadacza wniosku o jego wymianę, a także w przypadku jego znacznego zniszczenia/uszkodzenia utrudniającego stwierdzenie tożsamości Natomiast jeżeli osoba złożyła wniosek o jego wymianę, dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem odbioru nowego dowodu osobistego. Należy także pamiętać o złożeniu wniosku o wymianę dowodu nie później niż 30 dni przed upływem jego ważności określonej datą.

 2. Nabyłem nieruchomość ze spadku po swoim ojcu w 2012r. i chciałem ją sprzedać. Pomimo posiadania prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku notariusz odesłał mnie do urzędu skarbowego po zaświadczenie, że zapłaciłem podatek lub nie muszę go płacić. Dlaczego to zrobił skoro jest wiadome, że nie ma podatku od nabycia spadku po najbliższej rodzinie?

  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie przez Pana spadku po ojcu powoduje powstanie obowiązku podatkowego, ale ze względu na bliskie pokrewieństwo ze spadkodawcą ustawa zwalnia Pana z zapłaty tego podatku. Pomimo, że nie miał Pan obowiązku zapłaty podatku to wspomniana ustawa uzależnia możliwość sporządzenia aktu notarialnego albo notarialnego poświadczenia podpisu, których przedmiotem będzie zbycie praw do spadku, od przedstawienia zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie przez Pana spadku po ojcu jest zwolnione od podatku.

 3. Chciałabym sprzedać niezabudowaną działkę. Nabyłam ją od Gminy X zabudowaną w chwili nabycia budynkiem mieszkalnym, który w związku ze złym stanem technicznym uległ rozbiórce. Czy Gmina nadal ma prawo pierwokupu tej działki?

  Zgodnie z art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Przez jednostkę samorządu terytorialnego rozumie się gminę, powiat lub województwo. Ocena czy nieruchomość spełnia warunki tego przepisu ocenia się na dzień dokonywania sprzedaży. To oznacza, że Gminie w tym przypadku będzie przysługiwać prawo pierwokupu.

 4. Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego nie otrzymałam podpisanej przeze mnie umowy gdyż notariusz stwierdził, że jest to oryginał i on zostaje w kancelarii a otrzymałam za to tzw. wypis, na którym podpisał się tylko notariusz i przystawił swoje pieczęcie. Dodatkowo przy okazji płacenia okazało się, że mam zapłacić za kilka wypisów mimo tego, że otrzymałam 1 szt. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co w tym chodzi?

  Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania, to znaczy poza kancelarię notarialną. Tak zwany oryginał aktu notarialnego (z podpisami stron i notariusza) zostaje w kancelarii, natomiast stronie wydaje się wypis aktu notarialnego, który zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o notariacie posiada moc prawną oryginału. Opatrzony jest on tylko i wyłącznie podpisami notariusza i jego pieczęciami i tylko taki dokument pozostaje w obrocie prawnym. Liczba wypisów w Pani sprawie na pewno była uzalezniona od dokonywanej czynności. Zgodnie z przepisami kilku ustaw notariusz ma obowiązek przesyłania dodatkowych wypisów do odpowiednich organów należą do nich przykładowo: sąd wieczystoksięgowy, naczelnik urzędu skarbowego, wydziały geodezji, gminy, sąd rejestrowy. Każdy taki wypis jest związany z dodatkową opłatą.

 5. Postanowieniem sądu nabyłem prawa do spadku po zmarłej mamie. Moja mama miała kilka nieruchomości. Czy powinienem zgłosić nabycie spadku do ksiąg wieczystych czy dzieje się to z automatu?

  W związku z faktem, iż w przypadku procedury którą związane są sądy wieczystoksięgowe rzadko który wpis dokonywany jest z urzędu, a przeważająca większość na wniosek to Spadkobiercy powinni niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed Notariuszem), na podstawie tych dokumentów, złożyć odpowiedni wniosek do właściwego Sądu Rejonowego-Wydziału Ksiąg Wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości, o wpis prawa własności, stosownie do udziałów nabytych w spadku i uiścić stosowną opłatę sądową.

 6. Mam podpisać dokument w języku angielskim. Zgodnie z jego treścią autentyczność mojego podpisu ma poświadczyć notariusz. Czy mimo tego, że treść dokumentu jest mi znana potrzebuje przyjść do notariusza z tłumaczem przysięgłym?

  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, czynność o której Pan pisze polega na poświadczeniu własnoręczności Pana podpisu. Istotą tej czynności jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie przez osobę, której tożsamość została uprzednio stwierdzona przez notariusza. Nie rozstrzyga ona o skutkach podpisanego przez Pana dokumentu ani nie nadaje temu dokumentowi mocy urzędowej. Stwierdza tylko, że dany dokument w danym momencie podpisała określona osoba. W związku z powyższym jeśli stwierdzi Pan w obecności notariusza iż treść dokumentu jest Panu znana, nie ma konieczności uczestniczenia w danej czynności tłumacza przysięgłego. W myśl uchwały SN z dnia 19.11.2010 r. III CZP 82/10 Notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści dokumentu na którym podpis ma być złożony, w szczególności gdy dokument ten jest sporządzony w języku obcym.